Language Switcher Fallback

25 juli Inwerkingtreding wijziging Wwft

Hierbij delen wij u mede dat met ingang van 25 juli 2018 de nieuwe Wwft in werking is getreden.


Deze wetswijziging moet de voorkoming en bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme versterken.

Op deze website vindt u nadere informatie.