Language Switcher Fallback

Betere waarborgen voor de veiligheid van de melder

Op 13 november heeft minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid de kamer geïnformeerd naar aanleiding van de uitvoering van de aangenomen motie betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie. 

Met dit bericht informeren wij u over de inhoud van deze kamerbrief:

Motie betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie (Kamerstukken II, 2019/20, 31753, nr. 212)

Ten aanzien van de uitvoering van de aangenomen motie (1), die is ingediend door het lid Van Nispen (SP) tijdens het notaoverleg over de justitieketen van 30 juni jl., informeer ik uw Kamer graag als volgt. In goed overleg met de politie, FIOD en het OM alsook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wordt nog meer aandacht besteed aan het waarborgen van de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie. Dit betekent dat in die gevallen dat het voornemen bestaat om een door een kleine onderneming (2) gemelde ongebruikelijke transactie, die vervolgens door de FIU-Nederland verdacht is verklaard, als bewijs in het strafdossier toe te voegen, de opsporingsdiensten nadere actie ondernemen. Met inachtneming van de wettelijke kaders (3) wordt contact opgenomen met de desbetreffende melder om na te gaan of er (voorziene) dreigingsrisico’s zijn als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd. 

Hierbij merk ik nadrukkelijk op dat een melder van een ongebruikelijke transactie te allen tijde zelf contact kan opnemen met de politie bij (voorziene) dreigingen. Dergelijke signalen worden zeer serieus opgepakt, en de overheid kan (aanvullende) maatregelen nemen in het kader van stelsel bewaken en beveiligen (4).  Daarnaast kan het OM bezien of gebruik kan worden gemaakt van de bestaande wettelijke kaders (5), die in uitzonderlijke gevallen kunnen worden toegepast, ter bescherming van de melder. Daaronder valt het kunnen anonimiseren van de gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier. De FIU-Nederland en het OM maken deze aangescherpte werkwijze kenbaar aan Wwft-instellingen respectievelijk binnen het OM en de opsporingsdiensten. 

Tot slot, in het licht van de aangenomen motie (6), die is ingediend door de leden Van der Linde (VVD) en Alkaya (SP) tijdens het plenaire debat over onder andere de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn van 3 december 2019, wordt de uitwerking van voornoemde Implementatiewet op kleine ondernemingen gemonitord en hiervan verslag gedaan twee jaar na inwerkingtreding ervan, te weten uiterlijk 21 mei 2022.

----------------------------------------------------

(1) Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 31753, nr. 212. Daarin wordt de regering verzocht in overleg met de beroepsgroepen notarissen en belastingadviseurs te bezien hoe de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie beter gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld door de melder in het strafdossier te anonimiseren, en hierover de Kamer te informeren.

(2) Hieronder wordt verstaan een onderneming waarvan de bedrijfs- of kantoornaam direct valt te herleiden tot een natuurlijk persoon bij die onderneming.

(3) Hieronder wordt verstaan de kaders van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. 

(4) Zie Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019.

(5) Zie artikel 30, derde lid, en artikel 187d, eerste lid, van het Wetboek van Stafvordering. 

(6) Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35245, nr. 15. Daarin wordt gemeld dat er nu al signalen zijn van kleine ondernemers die bedreigd worden omdat zij een melding doen van ongebruikelijke transacties. De regering wordt verzocht de uitwerking van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen, onder meer in virtuele valuta, te monitoren en de Tweede Kamer uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de wet hierover te informeren.

De volledige kamerbrief over voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit 2020 kunt u hier vinden.