Language Switcher Fallback

FAQ

Ben ik koper/verkoper van kunstvoorwerpen of antiek?

Meldplicht

Nieuw meldformulier

Dit formulier is alléén beschikbaar voor kopers en verkopers van goederen en/of kunstvoorwerpen/ bemiddelaars in zaken van grote waarde en accountants. In dit meldformulier kunt u alleen velden en waarden (zoals indicatoren) kiezen die specifiek voor deze meldergroepen van toepassing zijn.  Andere meldergroepen kunnen dit formulier niet gebruiken. Weet u niet onder welke meldergroep u valt, kijk dan bij het tabblad Meldergroepen op onze website.

Nadat u het gehele formulier heeft ingevuld, downloadt u het meldrapport.  Pas nadat u de toelichting heeft gelezen en het vinkje heeft geplaatst bij 'Ik heb bovenstaande toelichting gelezen', kunt u het rapport downloaden via de button 'Download meldrapport'. Na het downloaden drukt u op de nieuw verschenen button Naar meldportaal om het XML bestand te versturen via het meldportaal van de FIU-Nederland. Nadat u het rapport heeft gedownload dient u de documenten op te slaan op de lokale omgeving van uw eigen computer. Voor een volledige toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk: Afronden meldrapport van de handleiding. Uw melding is pas succesvol als u van de FIU-Nederland een ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

U kunt uw Melder-ID vinden door in te loggen op het meldportaal van de FIU-Nederland. Ga in de menubalk naar 'Mijn Meldportaal' en selecteer 'Mijn Melderdetails'. Uw Melder ID staat bij 'Registreer Instelling'. Bekijk de handleiding in het meldformulier. 

Als u vragen heeft m.b.t. het gebruik van het nieuwe meldformulier kunt u de handleiding vinden bovenin de menubalk van het meldformulier. Elke meldergroep heeft een eigen handleiding. 

Het meldformulier kunt u online vinden via de link www.fiu-nederland.nl/meldformulier. Een link naar het meldformulier is ook te vinden op de homepage (na het inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe meldformulier, kunt u deze het beste openen via de browsers Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Safari. De browser Internet Explorer wordt NIET ondersteund. 

Ben ik koper/verkoper van kunstvoorwerpen of antiek?

Voor bemiddelaars is er géén onderscheid tussen kunst en antiek. Alleen voor de kopers/verkopers.

Met betrekking tot het onderscheid tussen kunst en antiek wordt gesteld dat een voorwerp dat géén kunstvoorwerp is en voorwerpen voor verzamelingen, ouder dan 100 jaar, een antiquiteit zijn. Een kunstvoorwerp, dat ouder is dan 100 jaar, blijft een kunstvoorwerp. De leeftijd van het kunstvoorwerp doet er met andere woorden niet toe.. 

Dit sluit niet uit dat in het kader van het Wwft toezicht ook andere voorwerpen als kunstvoorwerp kunnen worden gekwalificeerd. Daarbij zoekt de toezichthouder Bureau Toezicht Wwft aansluiting bij de opvattingen in het maatschappelijk verkeer. Als gevolg daarvan wordt meer dynamisch naar kunstvoorwerpen gekeken en zal er een beoordeling plaatsvinden van de feitelijke omstandigheden. Enkele uitgangspunten die daarbij gehanteerd worden:

1. Het kunstvoorwerp vertegenwoordigt een unieke persoonlijke stempel van de maker;

2. Het kunstvoorwerp is een materiële, tastbare zaak. Daarmee zijn dansvoorstellingen uitgesloten;

3. Tijdelijke zaken die niet verhandeld kunnen worden, bijvoorbeeld zand - en ijssculpturen zijn geen kunstvoorwerpen;

4. BTWwft speelt in op de veranderende publieke opinie. Voorbeeld: graffiti dat voorheen als vandalisme werd beschouw, kan in bepaalde vormen een kunstvoorwerp zijn (Banksy).

5. Indien het voorwerp zowel als kunstvoorwerp als antiquiteiten kan worden beschouwd, dan wordt het voor de Wwft beschouwd als kunstvoorwerp. 

AVG

De AVG vereist een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, waarvan een wettelijke grondslag er één is. De WWFT is zo’n wettelijke grondslag en de meldplichtige WWFT instellingen, verwerken persoonsgegevens van onder meer cliënten, vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden. Dat betekent dat zij de persoonsgegevens in dit WWFT- kader dienen te verwerken ten behoeve van het uitvoeren van het cliëntenonderzoek.

De persoonsgegevens dienen uiteraard zorgvuldig en veilig te worden bewaard. Betrokkene is of wordt geïnformeerd over de in het kader van het WWFT cliëntenonderzoek door de instelling verwerkte persoonsgegevens.

Het op grond van de Wwft verplichte cliëntenonderzoek dient te worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Wwft. Dit houdt onder andere in dat de identiteit van de cliënt (bijvoorbeeld een koper), en eventueel de uiteindelijk belanghebbende, moeten worden vastgesteld en vastgelegd. Op grond van de Wwft dienen deze gegevens 5 jaar na de transactie of het eindigen van de zakelijke relatie te worden bewaard. Hetzelfde geldt voor gegevens met betrekking tot ongebruikelijke transacties.

 

Meldplicht

De Wwft verplicht u om een gedegen en risico-georiënteerd onderzoek te doen naar degene met wie u zaken doet: het cliëntenonderzoek. Als handelaar doet u cliëntenonderzoek bij iedere contante betaling van €10.000 of meer. Het is niet toegestaan om diensten te verlenen aan anonieme klanten. Het cliëntenonderzoek bestaat ondermeer uit het vaststellen en vastleggen van de identiteit van de cliënt. Door het cliëntenonderzoek kunt u bij de melding van een ongebruikelijke transactie de identiteitsgegevens en andere gegevens van de bij de transactie betrokken cliënt vermelden.

Voor meer informatie over de uitvoering van het cliëntenonderzoek kunt u terecht bij het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst. Deze toezichthouder houdt toezicht op de naleving van de Wwft onder handelaren en heeft richtlijnen opgesteld over de identificatie en verificatie van cliënten.

Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot de meldprocedure, klik hier.

Aan de hand van zogenaamde meldindicatoren wordt de meldingsplicht vanuit de WWFT nader ingevuld. Een ongebruikelijke transactie dient aan de FIU-Nederland gemeld te worden als deze voldoet aan één of meerdere indicatoren. Voor elke meldergroep gelden specifieke verplichtingen. In de lijst met indicatoren kunt u bekijken welke indicatoren gelden voor de meldgroep waartoe u behoort.

Ja, ook een voorgenomen transactie valt onder de werking van de WWFT en dient, indien u veronderstelt dat deze ongebruikelijk is, gemeld te worden bij de FIU-Nederland. Een transactie hoeft dus niet altijd uitgevoerd te zijn, te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het intrekken van de opdracht door de cliënt zonder aannemelijke verklaring.

De Financial Action Task Force stelt drie keer per jaar een lijst op met landen die de FATF aanbevelingen onvoldoende hebben geïmplementeerd. Dit wordt de zogenaamde 'zwarte lijst' genoemd. Een overzicht van risicolanden vindt u op de website van de FATF

De lijst met staten met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme, zoals aangewezen door de Europese Commissie, is hier te raadplegen.

Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot meldverzuim, klik hier.

De verschillende grensbedragen hebben te maken met het feit dat handelaren kunnen melden op grond van een objectieve en subjectieve meldindicator.

Voor zowel “handelaren in zaken van grote waarde” als “overige handelaren” geldt een subjectieve meldplicht, indien de contante betaling bij verkoop €10.000 meer bedraagt en de handelaar het vermoeden heeft dat de transactie samenhangt met witwassen of financiering van terrorisme.

Alleen "handelaren in zaken van grote waarde" hebben ook een objectieve meldplicht indien de contante betaling bij verkoop €20.000 of meer bedraagt. Dergelijke transacties dienen te allen tijde te worden gemeld, ongeacht of er bij de handelaar een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme bestaat.

Ja, dit is mogelijk. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen, waarbij meerdere betalingen betrekking hebben op dezelfde transactie. Deze zogenoemde samengestelde transacties dient u te melden. Hieronder staan enkele situaties benoemd:

-Indien het contante deelbetalingen betreffen voor de aankoop van één goed (bijvoorbeeld de aanbetaling en de betaling bij aflevering van een goed) dan moet u de contante betalingen bij elkaar optellen en indien het totaalbedrag groter is dan €20.000, dan moet u deze samengestelde transactie melden.

-Indien het een contante betaling betreft voor bijvoorbeeld de aankoop van meerdere voertuigen. Ook al is het contant betaalde bedrag per voertuig minder dan €20.000, maar de betaling wordt in één keer voldaan dan kunt u de bedragen bij elkaar optellen en dient u deze transacties samengesteld te melden.

-Indien een koper in een bepaalde periode meerdere contante betalingen verricht ten behoeve van de aankoop van goederen, dan kunnen deze bedragen alleen worden opgeteld als er een duidelijke samenhang bestaat tussen deze transacties.

Indien het totaalbedrag groter is dan €20.000, maar er is slechts een deel contant wordt betaald, dan hoeft u alleen te melden als de contante betalingen €20.000 of meer bedragen. Indien dit het geval is, dan hoeft het (deel)bedrag dat giraal of per pin is betaald, niet te melden. U wordt wel verzocht om het totale factuurbedrag in de transactiebeschrijving te vermelden.

Ja, het indicatorenstelsel geeft dit beginsel zelfs expliciet aan voor alle meldgroepen: ‘Verder ligt het in de rede dat transacties die in verband met witwassen aan de politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het Meldpunt moeten worden gemeld; er is immers een vermoeden van witwassen.”

Ja, belastingfraude valt onder de Wwft. Het maakt namelijk niet uit of “zwart” geld verdiend is met legale handel, het feit dat het geld voor de fiscus wordt verzwegen, bijvoorbeeld door het onjuist invullen van het belastingformulier (=valsheid in geschrifte) maakt het strafbaar. Belastingfraude is een bijzonder strafrechtelijk misdrijf en wordt gezien als een (basis)misdrijf in de zin van de witwasbepalingen en valt binnen de ‘all crimes benadering’ van witwassen. Immers in het Strafrecht staat dat het voorwerp afkomstig moet zijn van ENIG misdrijf en dit beperkt zich niet louter tot de misdrijven vermeld in het Wetboek van strafrecht

Indien uw cliënt zelf ook een meldingsplichtige instelling is (bijvoorbeeld een autohandelaar of een juwelier), zult u moeten nagaan of uw cliënt reeds op grond van zijn/haar meldingsplicht de ongebruikelijke transactie(s) heeft gemeld. Indien dit reeds is gebeurd, dan adviseren wij u een kopie van deze melding(en) en van de ontvangstbevestiging van de melding in uw dossier te bewaren. Indien er geen melding door uw cliënt is gedaan, zult u uw cliënt – in zijn algemeenheid - moeten informeren over het bestaan van een meldingsplicht. Als u aanwijzingen heeft dat uw cliënt (in casu de autohandelaar of juwelier) zich (bewust) niet houdt aan de meldingsplicht, dan zult u zelf over uw cliënt een melding moeten doen. Immers, het opzettelijk niet doen van een melding kan een subjectieve indicator vormen die aanleiding geeft te veronderstellen dat mogelijk sprake is van witwassen (of financiering van terrorisme). Artikel 23 van de Wwft inzake geheimhouding slaat op de gegevens die geheim moeten blijven. Het functioneel aangeven dat een melding wel of niet is gedaan op verzoek van een andere meldingsplichtige instelling behoort niet tot het doel van deze geheimhouding bepaling.

Het feit dat uw cliënt contante transacties verricht is op zich geen reden tot melden. Indien u het vermoeden heeft dat deze contante transacties ongebruikelijk van aard zijn, kan dit een subjectieve indicator zijn die aanleiding geeft te veronderstellen dat mogelijk sprake is van witwassen (of financiering van terrorisme) en zult u hierover een melding moeten doen.

Let op: Alle handelaren (“handelaren in zaken van grote waarden” en “overige handelaren”) zijn verplicht om een cliëntonderzoek uit te voeren bij de verkoop van goederen tegen contante betaling van €10.000 of meer. Voor alle handelaren geldt een subjectieve meldplicht, indien de contante betaling bij verkoop €10.000 meer bedraagt en de handelaar het vermoeden heeft dat de transactie samenhangt met witwassen of financiering van terrorisme. Bij de melding dient dit vermoeden te worden toegelicht. Alleen "handelaren in zaken van grote waarde" hebben ook een objectieve meldplicht indien de contante betaling bij verkoop €20.000 of meer bedraagt. Dergelijke transacties dienen te allen tijde te worden gemeld, ongeacht de feiten en omstandigheden.

PEP staat voor Politically Exposed Person. Voor het begrip PEP verwijst de Wwft (van 1 januari 2013) in artikel 1 onder 1 onder e naar de Uitvoeringsrichtlijn. Artikel 2 van de Uitvoeringsrichtlijn spreekt vervolgens van ‘natuurlijke personen die een prominente publieke functie bekleden of bekleed hebben’. .De Uitvoeringsrichtlijn stelt verder dat de directe familieleden en naaste geassocieerden van een PEP ook onder het begrip vallen. Heeft een persoon de in de Uitvoeringsrichtlijn bedoelde functie langer dan een jaar niet uitgevoerd, dan is er geen sprake meer van een PEP.

Er bestaat geen officiële lijst van PEP’s. Zie ook: http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/peps-r12-r22.html en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0070:NL:NOT.

Een melding van een ongebruikelijke transactie komt bij de FIU-Nederland in een afgeschermde database terecht. Deze database is ook niet toegankelijk voor de politie. Pas wanneer de melding is onderzocht binnen de FIU-Nederland en er genoeg reden blijkt om deze verdacht te verklaren, dan wordt deze verdachte transactie doorgemeld naar Blueview. De verdachte transactie is een politiegegeven, waarvan de opsporingsinstanties kunnen kennisnemen.

De opsporing kan de verdachte transactie-informatie op verschillende wijze gebruiken. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven uiterst prudent met het gegeven van de meldende instelling om te gaan. Echter, afhankelijk van de onderzoeksfase en het doel, kan de VT-informatie een belangrijk onderdeel zijn van de bewijsvoering en kunnen de onderzoekende rechercheurs, op last van het bevoegd gezag, contact zouden opnemen met één van de transactiepartijen.

Nee, u dient voor elke 'hoedanigheid' apart als meldende instelling geregistreerd te worden. Dit is een gevolg van de wetgeving.

Bent u bijvoorbeeld makelaar in onroerend goed én taxateur dan is het afhankelijk in welke hoedanigheid u de melding doet. In dat geval dient u twee registraties bij FIU-Nederland te hebben, één als makelaar en één als taxateur. Stelt u een meldenswaardige transactie vast tijdens taxatie werkzaamheden dan meldt u als taxateur, gebeurt hetzelfde tijdens uw makelaarspraktijken dan meldt u als makelaar.

Meldportaal

Nee, zonder deze bevestiging kunt u niet melden. Heeft u de volledige registratieprocedure doorlopen, maar na vijf werkdagen nog geen bevestigingse-mail ontvangen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Frontoffice van de FIU-Nederland.

Een gebruikersnaam maakt u aan bij de registratie en kan daarna niet meer worden gewijzigd. U kunt dit wel via mail of contactformulier bij ons opvragen. U krijgt uw gebruikersnaam toegezonden via het email adres dat bij de registratie is opgegeven.

 

Ja, dat is mogelijk. Als u zich als tweede of derde persoon namens een instelling registreert, dient u het MeldID van uw meldende instelling in te vullen in het registratieformulier. Dit MeldID kunt u opvragen bij de reeds geregistreerde gebruiker(s). U ontvangt van de FIU-Nederland binnen 3 werkdagen een bevestiging dat u bent geregistreerd.

Ja, dat is mogelijk. Als hoofdmelder kunt u in het menu van het Meldportaal, onder “Beheer”, iedere submelder afzonderlijk autoriseren op verschillende niveaus. Zo kan worden ingesteld dat een submelder wel een webformulier kan invullen, maar niet kan verzenden. Neem contact op met de Frontoffice als u hierbij ondersteuning wenst.

Als bancaire instelling dient u de SWIFT- of de instellingscode te vermelden. Afhankelijk van de code, dient u optie Swift of code instelling aan te vinken.

De bedragen dient u te melden in hele getallen (dus zonder de centen). Een punt om duizendtallen te scheiden is niet nodig.

Bij “transactie” kiest u voor de optie money transfer. Vervolgens vult u de transactiegegevens in en slaat u deze op. Nu wordt in het scherm, onder de transactiegegevens, de opdrachtgever en de begunstigde zichtbaar. U kiest bij de opdrachtgever voor een persoon. Nadat u alle gegevens heeft ingevuld slaat u dit op en gaat u weer terug naar de transactie. Vervolgens kiest u bij de begunstigde weer een persoon en vult u de gegevens in. Na het opslaan, heeft u de mogelijkheid om de melding te verzenden.

Om veiligheidsredenen wordt de inhoud van uw melding na 24 uur uit het Meldportaal verwijderd. Daarna krijgt u een beknopte versie van uw melding te zien.

U ontvangt van ons in het berichtenverkeer de ontvangstbevestiging in pdf-formaat. Dit document bevat enkel de xml-bestandsnaam, die u heeft geüpload.  U dient zelf zorg te dragen voor het aanmaken en opslaan van een pdf-bestand met de inhoud van uw melding.

U kunt via uw printerinstellingen kiezen voor printen naar PDF. Indien u deze optie niet heeft, dan kunt u een PDF Creator downloaden van Internet.

Om uw meldformulier te corrigeren, kunt u gebruik maken van de afgewezen melding zodat u het meldformulier niet opnieuw hoeft in te vullen: voor een uitgebreide toelichting, klik hier.

Dit betekent dat een door u verzonden ongebruikelijke transactie door de FIU-Nederland verdacht is verklaard. In het bijbehorende bericht (Message) kunt u lezen om welke transactie het gaat: u vindt daar het transactienummer.

Dit heeft te maken met de invoering van het nieuwe systeem bij de FIU-Nederland op 14 mei 2011 Transacties die u vóór 14 mei 2011 heeft gemeld, staan daardoor anders vermeld. Het vermelde transactienummer bestaat uit een combinatie van het door u opgegeven transactienummer en een voor u onbekend nummer. In het transactienummer staat de letter ‘f’ opgenomen. U kunt uw melding in uw eigen administratie terugvinden door de cijfers die vóór de letter ‘f’ staan op te zoeken.

U treft bijvoorbeeld onderstaand bericht aan in uw Berichtenverkeer:

The following transaction(s) reported by you are being disseminated: Transaction # 1234f56789

Om de bijbehorende melding te zoeken in uw administratie, gebruikt u nu de cijfers 1234 (vóór de ‘f’), met de cijfers na de 'f' hoeft u niets te doen.