Language Switcher Fallback

Meldverzuim

Op basis van de Wwft zijn instellingen verplicht melding te maken van een voorgenomen of uitgevoerde transactie die voldoet aan één of enkele indicatoren zoals deze zijn vastgesteld. Indien een instelling heeft verzuimd melding te maken van een ongebruikelijke transactie maakt deze zich schuldig aan een overtreding van de Wwft. Wanneer sprake is van het al dan niet opzettelijk niet voldoen aan de meldplicht, maakt de instelling zich schuldig aan een economisch delict waaraan consequenties zijn verbonden, overeenkomstig artikel 1 onder 1 van de WED (Wet op de economische delicten).

De FIU-Nederland kan op basis van de tot haar ter beschikking staande informatie over het meldgedrag van een instelling nader onderzoek plegen. Wanneer sprake is van potentieel meldverzuim kan de FIU-Nederland dit rapporteren aan de desbetreffende toezichthouder. Toezichthouders hebben op basis van de Wet financieel toezicht bevoegdheden om een instelling een sanctie, dwangsom of boete op te leggen indien sprake is van het niet nakomen van de Wwft (meldplicht). Voorts kan ook het OM overgaan tot vervolging van niet melden.