Language Switcher Fallback

Nieuwe meldergroep onder de Wwft

Met ingang van 01-04-2021 is de Wet op de kansspelen aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand (hierna: Koa) aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. Per 1-10-2021 opent deze markt en vallen deze aanbieders onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze worden omschreven in de Wet op de kansspelen als:

-        Aanbieders van kansspelen op afstand
Onder een kansspel op afstand wordt in de Wet op de kansspelen verstaan: een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, die op afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gegeven en waaraan wordt deelgenomen zonder fysiek contact met degene die die gelegenheid geeft of die voor deelname aan die kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stelt.

Aanbieders met een vergunning voor het aanbieden van Koa vallen ook onder de Wwft en vormen daarmee een nieuwe meldergroep. Dit houdt onder andere in dat deze aanbieders cliëntenonderzoek moeten doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld moeten melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

 

De FIU-Nederland

De FIU-Nederland is in de Wwft aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende basisdelicten alsmede financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering.

 

Indicatoren

Voor het melden van ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Per meldergroep of instelling kunnen de indicatoren verschillen.

Aanbieders van kansspelen op afstand moeten transacties melden op basis van de volgende indicatoren:

-        Subjectief01: Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

-        Objectief01: Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.

-        Objectief11: Een girale betalingstransactie voor een bedrag van € 15.000 of meer.

Bij het melden van ongebruikelijke transacties kan vervolgens in de transactiebeschrijving per transactie uitgelegd worden welke mogelijke verbanden er zijn met witwassen, onderliggende delicten of financiering van terrorisme.

 

Meldproces

Om ongebruikelijke transacties te kunnen melden dient u zich eerst te registeren via de website van de FIU-Nederland. Op deze site kunt u zich registreren als zijnde een nieuwe meldingsplichtige instelling binnen het type melder ‘’aanbieder van kansspelen op afstand’’. De hoofdmelder dient hiervoor een kopie van zijn of haar ID-bewijs mee te sturen. Na registratie kunt u ongebruikelijke transacties melden via het meldformulier. Er is ook een optie om via het portaal XML-bestanden te uploaden. Indien u voor die optie kiest, neem dan contact met ons op in verband met de noodzakelijke testprocedure.  

Alle informatie met betrekking tot de Wwft, de FIU-Nederland en de meldplicht kunt u vinden op www.fiu-nederland.nl en de specifieke melder pagina.