Language Switcher Fallback

Nationale samenwerking

‘Het voorkomen en bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme’ is een gezamenlijke doelstelling van de FIU-Nederland en haar ketenpartners. In de handhavingsketen vinden diverse opeenvolgende activiteiten en inspanningen plaats die bijdragen aan het bereiken van deze ketendoelstelling. Deze opeenvolgende activiteiten bestaan uit het melden van ongebruikelijke transacties; toezicht op de naleving van de meldplicht; het onderzoeken van de gemelde ongebruikelijke transacties; het opsporen, vervolgen en veroordelen van strafbare feiten en het ontnemen van wederrechtelijke verkregen voordeel. Om effectief op te treden is een goede samenwerking met de netwerkpartners van belang.

Meldplichtige instellingen
Een goede samenwerking met de meldplichtige instellingen is cruciaal voor de FIU-Nederland. Relevante en kwalitatief goede meldingen zijn voor haar van groot belang om snel en effectief onderzoek te doen naar eventuele betrokkenheid van personen bij misdrijven. De FIU-Nederland onderhoudt veelvuldig contact met meldplichtige instellingen en hun overkoepelende brancheverenigingen en beroepsorganisaties. Daarnaast organiseert de FIU-Nederland regelmatig relatiedagen voor specifieke groepen meldplichtige instellingen en worden bijvoorbeeld informatiebladen en nieuwsflitsen verspreid.

Toezichthouders
Het Ministerie van Financiën heeft voor het toezicht op het juist naleven van de meldplicht een aantal toezichthouders aangewezen . In samenwerking met de toezichthouders geeft de FIU-Nederland voorlichting aan diverse groepen instellingen.

Een belangrijk onderdeel van het toezicht is het nagaan of de instellingen beschikken over een adequate administratieve organisatie en interne controle. De organisatie van een instelling moet dusdanig op peil zijn dat zij in staat is om cliëntenonderzoek te verrichten en dat medewerkers in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en te melden aan de FIU-Nederland. Daarnaast zien de toezichthouders erop toe dat de instellingen ook daadwerkelijk tot de uitvoering van het cliëntenonderzoek overgaan en in voorkomende gevallen melding doen van ongebruikelijke transacties.

De Wwft toezichthouders zijn:

De Nederlandsche Bank (DNB): houdt Wwft toezicht op banken, kredietinstellingen, wisselinstellingen, elektronischgeldinstellingen, betaalinstellingen, levensverzekeraars, trustkantoren en verhuurders van safes.
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM): houdt Wwft toezicht op de beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, banken en financiële dienstverleners voor zover deze bemiddelen in levensverzekeringen en instellingen voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE).
Bureau Financieel Toezicht (BFT): houdt Wwft toezicht op accountants, belastingadviseurs en notarissen.
Belastingdienst / Bureau Toezicht Wwft: houdt Wwft toezicht op de makelaars of tussenpersonen in zaken van grote waarde, taxateurs, handelaren / verkopers van goederen, pandhuizen en domicilieverleners.
De deken van de orde in het arrondissement: houdt Wwft toezicht op de advocaten.
De Kansspelautoriteit (KSA): houdt Wwft toezicht op de speelcasino's.

In de Wwft zijn mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders en de FIU-Nederland opgenomen ten aanzien van het meldgedrag van de meldplichtige instellingen. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.

Opsporings- en handhavingsdiensten & inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transacties worden ter beschikking gesteld aan de (bijzondere) opsporingsinstanties, handhavings- en veiligheids- en inlichtingendiensten.

Er is intensief contact met deze verschillende partners over het indienen van informatieverzoeken, de matching van gegevens en het gebruik van verdachte transactie-informatie binnen opsporingsonderzoeken.

Openbaar Ministerie
De Landelijk Officier Witwassen van Openbaar Ministerie en de FIU-Nederland werken nauw samen. De informatieverzoeken vanuit de opsporing, de zgn. LOvJ-verzoeken, worden ingediend via de Landelijk Officier Witwassen.

De afgelopen jaren zijn er diverse personen cq. instellingen/ vertegenwoordigers van instellingen veroordeeld, omdat ongebruikelijke financiële transacties niet meldden, onjuist meldden of te laat meldden. Het betrof een gezamenlijk project van het Openbaar Ministerie, de FIOD, de politie, de FIU-Nederland en de Wwft toezichthouders gericht op het verbeteren van de naleving van de Wwft.

Functioneel Parket en CJIB
In de executiefase spelen het Functioneel Parket (FP) en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een belangrijke rol bij het ontnemen van crimineel vermogen. Er worden regelmatig bestanden van het CJIB en FP vergeleken met de database van de FIU-Nederland.