Language Switcher Fallback

Organisatie

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het enige en centrale meldpunt, waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Op deze pagina treft u meer informatie over de FIU-Nederland, haar missie, haar taken en bevoegdheden.

Positionering
Sinds de invoering van de meldplicht in 1994, voor o.a. de banken en andere financiële instellingen, was het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) de aangewezen instantie voor het melden van de ongebruikelijke transacties. Dit meldpunt is op 1 januari 2006 samengegaan met het Bureau ter politiële ondersteuning van de Landelijke Officier van Justitie inzake de Wet MOT(BLOM) tot de Financial Intelligence Unit-Nederland.

De FIU-Nederland maakt sinds 1 januari 2013 formeel onderdeel uit van de rechtspersoon Staat der Nederlanden. Beheersmatig is de FIU ondergebracht bij de Nationale Politie als een zelfstandig, onafhankelijk en herkenbaar opererende entiteit. Beleidsmatig valt ze onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Missie, taken en bevoegdheden

De missie van de FIU-Nederland is om met haar financial intelligence misdaad, vooral witwassen en de financiering van terrorisme, te voorkomen en te bestrijden met het oog op het waarborgen van de integriteit van het (Nederlandse) financiële stelsel.

De wettelijke taak van de FIU-Nederland staat beschreven in artikel 13 Wwft. De FIU heeft als hoofdtaak om de ongebruikelijke transacties nader te onderzoeken en te verrijken met aanvullende informatie, om te bezien of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden en zodoende gedeeld kunnen worden met opsporings- en inlichtingendiensten.

De FIU-Nederland ontvangt jaarlijks honderdduizenden meldingen van ongebruikelijke transacties. Deze worden opgenomen in een streng beveiligde database, ook wel ‘de buffer’ genoemd. De meldingen worden zeer vertrouwelijk behandeld. Alleen geautoriseerde medewerkers van de FIU-Nederland hebben toegang tot deze afgeschermde database.

Verdachtverklaring
Alleen het Hoofd van de FIU-Nederland heeft de bevoegdheid om ongebruikelijke transacties verdacht verklaren. Verdachtverklaring kan plaatsvinden na:

1 matching met politiegegevens;
2 eigen onderzoek door de FIU-Nederland;
3 gerichte informatieverzoeken van opsporingsdiensten (zgn. LOvJ-verzoeken);
4 bevragingen van buitenlandse FIU's.

De verdachte transacties worden doorgemeld en geregistreerd in Blueview, een politie-informatiesysteem waar alle opsporingsinstanties toegang toe hebben.

Art. 17-bevraging
Voor de FIU-Nederland is een goede samenwerking met de meldplichtige instellingen bijzonder belangrijk. Alleen met kwalitatief goede meldingen is snel en effectief onderzoek naar eventuele betrokkenheid van personen bij witwassen of het financieren van terrorisme mogelijk. Naar aanleiding van aanwezige intelligence kan de FIU-Nederland op grond van artikel 17 Wwft aan een meldplichtige instelling nadere gegevens of inlichtingen te vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

Bewaartermijn transacties
Meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedurende een periode van vijf jaar in de afgeschermde database bewaard. Daarna wordt de transactie uit de database verwijderd en vernietigd. Is een transactie verdacht verklaard dan wordt de bewaarperiode verlengd tot tien jaar.

Vrijwaring en terugkoppeling
Een instelling die melding heeft gedaan van een ongebruikelijke transactie ontvangt een automatisch bericht, te weten een ontvangstbevestiging. Deze is belangrijk in verband met de vrijwaring.

De FIU-Nederland geeft, onder andere op basis van casuïstiek terugkoppeling op wat zij kan doen met de door haar ontvangen meldingen. Deze terugkoppeling is van belang omdat op basis hiervan instellingen hun interne organisatie kunnen aanpassen en alert kunnen maken op bepaalde trends en patronen die wijzen op witwassen of terrorismefinanciering.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de FIU-Nederland wordt verwezen naar de jaaroverzichten.