Language Switcher Fallback

Wat is terrorismefinanciering?

Terrorisme wordt door de FIU-Nederland omschreven als:

'Het nastreven van doelen dan wel het verrichten van handelingen ertoe strekkende om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Doorgaans vindt dit plaats door (dreiging met) tegen mensenlevens gericht geweld'.

In het artikel 83 Wetboek van Strafrecht wordt aangegeven welke strafbare gedragingen worden aangemerkt als een terroristisch misdrijf. In het bijzonder is financiering van terrorisme strafbaar gesteld in artikel 421 Wetboek van Strafrecht.

Financiering van terrorisme is in feite een verzamelnaam voor verschillende handelingen, die uiteindelijk tot doel hebben om terroristische activiteiten in materiële zin mogelijk te maken.

Anders dan bij het fenomeen witwassen wordt bij financiering van terrorisme niet zo zeer de herkomst van het geld geproblematiseerd, maar het doel waarvoor het geld wordt gebruikt en door wie het wordt gebruikt. In artikel 1 lid 1 onder i Wwft wordt beschreven wat er onder financiering van terrorisme wordt verstaan

Bij de bestrijding van financiering van terrorisme speelt het voorkomen van delicten dan ook een grote rol vanwege de ontwrichtende gevolgen van een terroristische aanslag.