Language Switcher Fallback

Wwft

Op deze pagina vindt u in het kort informatie rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet bevat bepalingen met betrekking tot het verrichten van cliëntenonderzoek, de identificatie en verificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties.  De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Doelstelling Wwft
 • Risicogeoriënteerde benadering
 • Meldingsplichtige instellingen
 • Cliëntenonderzoek

Doelstelling Wwft

Doelstelling van de Wwft is het handhaven van de integriteit van het financiële stelsel. Het publiek vertrouwen in dat stelsel wordt ernstige schade toegebracht wanneer onderdelen daarvan misbruikt worden voor het witwassen van uit misdrijf afkomstige gelden en financiering van terrorisme. Via de Wwft wordt de informatiepositie ten behoeve van opsporing en vervolging versterkt, maar ook die van de meldingsplichtige instellingen.

Risicogeoriënteerde benadering

De Wwft kent een risicogeoriënteerde benadering. Dit houdt in dat instellingen zelf een inschatting maken van de risico's die bepaalde cliënten of producten met zich meebrengen en schept de mogelijkheid hun inspanningen aan te passen op deze risico's. Deze benadering is opgenomen binnen de eigen compliance regels en past binnen de eigen verantwoordelijkheid van de instelling en de daarbij te hanteren zorgplicht. De interne regels zijn afgestemd en nemen toe naarmate het ingeschatte risico toeneemt. Daarnaast is in de Wwft niet dwingend voorgeschreven hoe een instelling iets moet bereiken, maar slechts wat bereikt moet worden.

Meldingsplichtige instellingen

Binnen de Wwft wordt aan de hand van het begrip ‘instelling’ bepaald voor wie de wet van toepassing is.

Onder het begrip ‘instelling’ worden in artikel 1a van de Wwft drie hoofdcategorieën onderscheiden, te weten


 • banken,

 • andere financiële ondernemingen en

 • aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten. 


Onder “andere financiële instellingen” verstaat de Wwft:


 • Beleggingsinstelling

 • Beleggingsonderneming

 • Bemiddelaar in  levensverzekeringen

 • Betaaldienstagent

 • Betaaldienstuitvoerder die optreedt in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU lidstaat vergunning

 • Betaaldienstverlener

 • Elektronischgeldinstelling

 • Instelling voor collectieve belegging en effecten (icbe)

 • Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht

 • Levensverzekeraar
• Verhuurder van safes

 • Wisselinstelling

Als natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten waarop de Wwft van toepassing is, zijn aangewezen:


 • Accountant
 • Advocaat
 • Belastingadviseur
 • Domicilieverlener
 • Koper of verkoper van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen)    
 • Koper of verkoper van kunstvoorwerpen 
 • Bemiddelaar inzake koop/verkoop van zaken van grote waarde 
 • Makelaar 
 • Notaris
 • Pandhuis
 • Speelcasino
 • Taxateur
 • Trustkantoor
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van bewaarportemonnees

Instellingen met een meldingsplicht dienen op basis van objectieve en/of subjectieve indicatoren ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland te melden. Het niet melden van ongebruikelijke transacties kan gevolgen hebben.

Voor meer informatie (casuïstiek, jurisprudentie, wetgeving of leidraden) voor uw meldgroep verwijzen wij u naar de meldergroeppagina.

Cliëntenonderzoek

Het vaststellen en vastleggen van de identiteit moet gebeuren voordat de transactie wordt uitgevoerd. Niet alleen bij het eerste contact, maar ook bij een duurzame relatie en bij het verlenen van bepaalde incidentele transacties, moet tot identificatie worden overgegaan. De instelling vraagt iedere cliënt hiervoor zelf langs te komen met een geldig legitimatiebewijs. Als een cliënt eenmaal geïdentificeerd is en hij of zij komt daarna nog regelmatig terug, dan hoeft de instelling niet steeds opnieuw om een identiteitsbewijs te vragen.

De verscheidene Wwft toezichthouders hebben leidraden opgesteld die de instellingen kunnen helpen bij het naleven van hun verlichtingen met betrekking tot cliëntenonderzoek.