Language Switcher Fallback

Wijziging Wwft voor kopers/verkopers van goederen

De wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in verband met de implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn is sinds 25 juli jl. van kracht. Deze wetswijziging moet de voorkoming en bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme versterken. Met dit informatieblad willen wij u informeren over de belangrijkste wijzigingen voor kopers en verkopers van goederen.

Beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers en verkopers van goederen

Sinds 28-12-2001 vallen verkopers van voertuigen, vaartuigen, kunst en antiek, edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen, de zogenaamde “handelaren in zaken van grote waarde”, onder de meldplicht. In 2008 zijn daar de “overige handelaren” bij gekomen. Dit zijn alle handelaren die niet eerder specifiek benoemd waren.

Sinds 25 juli 2018 heeft de Wwft een ruimere toepassing gekregen en is de definitie aangepast. Niet alleen verkopers, maar ook kopers zijn nu, als de betaling in contanten plaatsvindt, meldplichtig.

Verlaging meldgrens

Met de wijziging van de Wwft is ook de meldgrens voor contante betalingen verlaagd. Kopers en verkopers van goederen zijn nu een meldplichtige instelling bij contante betalingen van EUR 10.000 of meer (dit was EUR 15.000 of meer). Deze meldgrens geldt voor transacties waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme (subjectief 01) of ten behoeve van of naar een (rechts-)persoon in een aangewezen risicoland (objectief 02).

Als er géén sprake is van deze indicatoren, moeten contante betalingen van EUR 20.000 of meer (was EUR 25.000 of meer) bij de koop of verkoop van voertuigen, vaartuigen, kunst en antiek, edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen altijd gemeld worden op basis van indicator objectief 03. Dit is niet afhankelijk van feiten of omstandigheden. Zie schema.

Vermoeden van witwassen

Indien u een aanleiding heeft om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme, moet u de transactie op basis van de subjectieve indicator melden en in de situatiebeschrijving van de transactie dit vermoeden toelichten.

Een vermoeden van witwassen kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de coupures die gebruikt worden. Biljetten van EUR 500 of juist veel kleine biljetten van EUR 10 of EUR 20 worden in diverse onderzoeken gerelateerd aan witwassen. Dit geldt ook voor ongetelde en ongesorteerd aangeleverde biljetten of een klant die zich niet wil identificeren.

U bent bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie op basis van de subjectieve indicator moet worden gemeld is dan ook voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel.

Tussenpersoon (bemiddelaar) in zaken van grote waarde

Naast de kopers en verkopers van goederen zijn ook de tussenpersonen voor zover deze bemiddelen bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake koop en verkoop van voertuigen, vaartuigen, kunst en antiek, edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen meldplichtig. Zij hebben dezelfde indicatoren als kopers en verkopers van goederen. Alleen bij indicator objectief 03 geldt een grensbedrag (EUR 20.000) én moet het een contante betaling betreffen. Een grensbedrag en contante betaling is niet van toepassing voor de overige indicatoren. Zie schema.

Aangewezen risicolanden

In de gewijzigde Wwft is ook de lijst met de door de EU aangewezen risicolanden opgenomen.
Transacties van of ten behoeve van een (rechts-)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een van die landen moeten gemeld worden op basis van de indicator objectief 02.

Voor een overzicht van deze landen verwijzen wij u door middel van deze link naar de (Engelstalige) website van de Europese Commissie waar de landen op vermeld staan. 

Cliëntenonderzoek & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bij alle contante betalingen van EUR 10.000 of meer moet er cliëntenonderzoek worden verricht. Ook als de transactie zelf niet gemeld hoeft te worden. Cliëntenonderzoek houdt in dat identiteit van de koper/verkoper, en indien van toepassing de uitvoerder die namens de koper/verkoper de betaling verricht, moet worden vastgesteld én vastgelegd.
Belangrijk is dat de volledige voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum en geboorteplaats, plaats en datum van uitgifte en soort en nummer van het geldige identiteitsbewijs duidelijk leesbaar worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een scan of een kopie, eventueel met behulp van de KopieID-app van de overheid.
Verplichtingen in de Wwft worden niet ingeperkt door de AVG. De Wwft is leidend!

Meldplicht

Ongebruikelijke transacties moeten onverwijld worden gemeld.
Niet melden, niet juist, niet volledig of niet tijdig melden is een overtreding van de Wwft. Dit is strafbaar gesteld in de wet economische delicten.
De toezichthouder Belastingdienst / Bureau Toezicht Wwft kan bestuurlijke
sancties opleggen. Daarnaast is het ook mogelijk om in het “niet-melders traject” van het OM strafrechtelijk te worden vervolgd.
In de nieuwe wetgeving wordt specifiek aangegeven dat er een verplichting is tot het bewaren van de ontvangstbevestiging en andere gegevens met betrekking tot de gemelde transactie. De bewaarplicht is 5 jaar. Ook hier geldt dat dit niet wordt ingeperkt door de AVG.

Aandachtspunten

-Kopers en verkopers van goederen hoeven zichzelf niet als subject te melden. -Als de klant een rechtspersoon is, moet u ook altijd de natuurlijke persoon (uitvoerder) die namens de rechtspersoon (koper) de betaling verricht identificeren en melden.

-Indien er sprake is van inruil of een (gedeeltelijke) girale betaling vermeldt u bij het transactiebedrag alleen het contant betaalde bedrag. Het totale bedrag kunt

u aangeven in de situatiebeschrijving of bij de waarde van de objectgegevens. -Een voorgenomen transactie (een transactie die niet wordt uitgevoerd en de indicatoren wel van toepassing zijn) moet ook worden gemeld.
-Het is verboden om anderen te informeren over de (voorgenomen) melding.

Aanvullende informatie over de meldplicht en de FIU-Nederland kunt u nalezen op onze website. Hier kunt u ook de leidraden van de toezichthouder nalezen.

Informatieblad 11 december 2018 'Wijziging Wwft voor kopers/verkopers van goederen