skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Meldingsplicht

Meldingsplicht

De Wwft benoemt diverse groepen meldingsplichtige instellingen die dienen als poortwachters van het financiële stelsel.

In artikel 1 van de Wwft wordt aan de hand van het begrip ‘instelling’ beschreven voor wie deze wet van toepassing is. Onder het begrip ‘instelling’ vallen rechtspersonen, maar ook natuurlijke personen. Daarbij worden bij bepaalde instellingen diensten en handelingen benoemd die zijn uitgezonderd van de meldingsplicht.

Registreren

Wanneer een instelling een melding bij FIU-Nederland wil doen, dient deze zich als meldende instelling te registreren. Bij iedere meldende instelling dient zich minimaal één persoon als gebruiker te registreren. Bent u de eerste of de enige persoon die zich namens een instelling registreert, dan bent u de hoofdgebruiker. Wanneer u meer dan één persoon wilt opvoeren als meldende persoon, dan zijn dit zogenaamde subgebruikers.

Is uw instelling al geregistreerd bij FIU-Nederland en wilt u een wijziging door geven?

Wanneer een nieuwe registratie of een wijziging bij ons is binnengekomen en akkoord bevonden, dan wordt u daarvan per mail op de hoogte gesteld. Binnen vijf werkdagen kunt u van ons bericht verwachten. Vanaf dat moment kunt u inloggen op het meldportaal. U gebruikt hiervoor de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u op het registratieformulier heeft ingevuld. Het is dus van belang dat u deze combinatie onthoudt.

Meldprocedure

Na registratie kunt u uw ongebruikelijke transacties melden bij de FIU-Nederland. Het melden dient te voldoen aan de eisen zoals opgesomd in artikel 16 van de Wwft en dient altijd te gebeuren via het Meldportaal. Wij raden u aan de handleiding voor het Meldportaal door te lezen wanneer u voor de eerste keer op deze wijze meldt.

Meldverzuim

Op basis van de Wwft zijn instellingen verplicht om voorgenomen of uitgevoerde ongebruikelijke transacties te melden. Indien een instelling hierin verzuimt, maakt deze zich schuldig aan een overtreding van de Wwft. Wanneer sprake is van het al dan niet opzettelijk niet voldoen aan de meldingsplicht, maakt de instelling zich schuldig aan een economisch delict waaraan consequenties zijn verbonden, overeenkomstig artikel 1 van de Wet op de economische delicten.

De FIU-Nederland kan op basis van de tot haar ter beschikking staande informatie over het meldgedrag van een instelling nader onderzoek doen. Wanneer sprake is van potentieel meldverzuim kan de FIU-Nederland dit rapporteren aan de desbetreffende toezichthouder. Toezichthouders hebben op basis van de Wet op het financieel toezicht bevoegdheden om een instelling een sanctie, dwangsom of boete op te leggen indien sprake is van het niet nakomen van de Wwft. Voorts kan ook het OM overgaan tot vervolging van niet melden.