Language Switcher Fallback

Banken

Bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, niet zijnde een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waarvoor op grond van artikel 2:11, tweede lid, of artikel 2:16, vierde lid, van die wet geen vergunning tot uitoefening van het bedrijf van bank vereist is;

Bijkantoor in Nederland van een bank met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 1, van de wet).

Banken zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet uw melding aan een objectieve indicator dan hoeft u deze niet verder te beoordelen, want u moét in dat geval melden. Valt de melding niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u uw melding zelf en besluit dan zelf of de melding onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de FATF.

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief02 Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. De lijst met aangewezen landen is hier te raadplegen. 
  • Objectief04 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.
  • Objectief05 Een contante storting voor een bedrag van € 10.000 of meer ten gunste van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).
  • Objectief06 Het gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000 of meer.
  • Objectief12 Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Een fors hogere straf in het hoger beroep bij het gerechtshof. Dat ervoer dit najaar een uit zijn ambt gezette notaris. Twaalf maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk vanwege valsheid in geschrifte, witwassen en het doen van een opzettelijk onjuiste opgemaakte belastingaangifte.

Het begon met een technische analyse om financiële sporen van mensensmokkel vanuit de oorlogsgebieden in het Midden Oosten op te sporen. Eén van de personen, die aan de profielen van de analyse voldeed was een in Syrië geboren man, die sinds twee jaar in Nederland verbleef. Analisten van FIU-Nederland namen de man en zijn transacties nader onder de loep. Hij bleek een bescheiden uitkering te genieten maar verrichtte wel tientallen transacties. In eerste instantie geen grote bedragen maar wel frequent en naar landen als Cyprus, Bulgarije, Griekenland en Syrië. Na enkele maanden werden de transacties groter en bleek hij zich in de autohandel te hebben begeven. 

Witwassen kent eigenlijk twee begrippen. Een juridische en een economische. Het eerste staat beschreven in het wetboek van strafrecht. We hebben in Nederland een adequate wetgeving als het om de strafbare handeling witwassen gaat. Vooral omdat, in tegenstelling tot veel andere landen, het geld genererende delict niet hoeft te worden bewezen. En daar raakt het juridische begrip het economische witwassen. 

Het financiële gedrag van de man trok al enige tijd de aandacht van onderzoekers bij FIU-Nederland. Vreemd gebruik van zijn privérekening, girale overboekingen die vervolgens direct contant werden opgenomen en ontvangsten uit het buitenland zonder dat daar verklaarbare redenen voor werden gevonden.

Een dag of tien geleden eiste het openbaar ministerie forse straffen tegen zes verdachten. U hebt de afgelopen weken al meer casuïstiek met bitcoins op onze website kunnen lezen. Dat dit nu actueel is komt doordat er in korte tijd meerdere zaken, die op basis van analyses van FIU-Nederland, voor de rechter worden gebracht.

Het bekendste virtuele betaalmiddel is de Bitcoin. Bitcoins zijn als betaalmiddel zeer populair bij deals via de schaduwzijde van internet, zoals het darkweb. Criminelen die met hun illegale handel op deze wijze bitcoins verdienen willen uiteraard op een anonieme wijze de virtuele valuta omwisselen naar cash geld.

Al in 2014 hadden de man en zijn bedrijf de aandacht getrokken van de met controle op de handel in uitheemse dier- en plantsoorten belaste opsporingsdienst. Via internet had hij beschermde planten te koop aangeboden. Dat leidde toen tot onvoldoende verdenkingen. Medio 2016 werd dat anders. De douane onderschepte een zending beschermd koraal, dat voor het bedrijf van de man bestemd was. Een vergunning voor de import ontbrak.

Het openbaar ministerie heeft medio september zes en vierenhalf jaar cel geëist tegen twee hoofdverdachten in een grote drugs- en witwaszaak. Het onderzoek startte in 2015 op basis van analyse resultaten van FIU-Nederland. Er vonden financiële transacties plaats waarbij onder meer voor grote bedragen aan bitcoins werden verkocht aan reguliere wisselbedrijven. Ook namen de verdachten grote bedragen contant geld op van hun rekeningen bij banken. Beiden beschikten over grote bedragen waarover zij -zo bleek uit onderzoek- helemaal niet zouden kunnen beschikken. Een rapportage werd opgemaakt en door FIU-Nederland overgedragen aan een financieel rechercheteam.

Een man was bestuurder van een kerkgenootschap. In deze hoedanigheid was hij alleen bevoegd te handelen op de bankrekening van de kerk. In anderhalf jaar tijd werd 232.000 euro vanaf de rekening van de kerk overgemaakt naar een zakelijke rekening van een als groothandel in kleding geregistreerde onderneming. Enig aandeelhouder van de onderneming was echter dezelfde bestuurder. Uit belastinginformatie bleek het bedrijf een zieltogende omzet te draaien.

De man was veroordeeld voor onder meer het hebben van een hennepplantage. In geval zo’n plantage wordt opgerold kan de politie volgens een bepaalde formule berekenen wat de oogst van de plantage minimaal aan inkomsten heeft opgebracht. Die berekening wordt naderhand meegenomen in een door de rechter vast te stellen ontnemingsmaatregel. Dergelijke maatregelen worden opgelegd om het crimineel verkregen vermogen af te pakken. Misdaad mag immers niet lonen. In afwachting van het oordeel van de rechter wordt er vaak beslag gelegd op eigendommen van de verdachte. Zo ook in het geval van de man in kwestie.

Pages

Subscribe to RSS - Banken