Language Switcher Fallback

Banken

Bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, niet zijnde een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waarvoor op grond van artikel 2:11, tweede lid, of artikel 2:16, vierde lid, van die wet geen vergunning tot uitoefening van het bedrijf van bank vereist is;

Bijkantoor in Nederland van een bank met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 1, van de wet).

Banken zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet de te melden transactie aan een objectieve indicator dan dient u deze altijd te melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit op basis daarvan of deze onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE.

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief04 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.
  • Objectief05 Een contante storting voor een bedrag van € 10.000 of meer ten gunste van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).
  • Objectief06 Het gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000 of meer.
  • Objectief12 Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Begin dit jaar werd een man aangehouden, verdacht van het witwassen van gelden, die criminelen uit hun illegale praktijken hadden verkregen. De man wisselde bitcoins om tegen contant geld. Daarbij vroeg hij niet naar de herkomst van de bitcoins en niet naar de identiteit van de aanbieder van de virtuele valuta. Alles gebeurde daarmee volledig anoniem. Nadat de verdachte en de zich aandienende verkopende partij elkaar op een afgesproken plek ontmoetten, werd de deal afgehandeld.

In de periode voordat in ons land COVID-19 toesloeg en dit virus de zorg en samenleving op haar grondvesten deed schudden, naderde de viruscrisis in China haar hoogtepunt. In die periode dacht een Chinese onderneming bij een Hongaarse vennootschap voor tien miljoen euro aan mondkapjes te bestellen. Wat zij niet wist, was dat zij met een oplichter van doen had. Een in Nederland verblijvende Roemeen deed zich voor als CEO van het Hongaarse bedrijf. Dit bedrijf was een gerenommeerde onderneming, volledig onkundig van wat er zich onder hun naam afspeelde.

De overheid heeft direct na het uitbreken van de crisis een aantal regelingen in werking gesteld om ondernemers financieel te steunen. Vanwege de hoge urgentie ging dat onder het motto ‘eerst uitkeren en dan controleren’.  Zodra medio april de verschillende uitkeringen in het kader van de Coronacrisis inzichtelijk werden, hebben wij als FIU-Nederland ons intern voorbereid om misbruik van de uitkeringen te kunnen detecteren.

Het openbaar ministerie legde deze maand een textielbedrijf een boete op van 205.000 euro wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties en het onvoldoende uitvoeren van onderzoek naar de betrouwbaarheid klanten en herkomst van contanten waarmee de aankopen voldaan werden. Ook werd een feitenrelaas van het onderzoek waarin de naam van het bedrijf werd genoemd op de website van het OM gepubliceerd. 

Het bejaarde echtpaar had 9000 euro gespaard om hun 60-jarige bruiloft groots te gaan vieren. Het stond keurig op de bank, toen afgelopen maandag de telefoon ging. De beller zei van de bank te zijn en vertelde dat fraudeurs hadden geprobeerd geld van de rekening van het echtpaar op te nemen. Om dit definitief veilig te stellen moesten er wat handelingen verricht worden. Overrompeld door het verhaal liet de bejaarde man de 'bankmedewerker' toe om via teamviewer de computer even over te nemen.

De FIOD hield enige weken geleden drie mannen aan en viel binnen op acht locaties verspreid over Nederland. Naast de confiscatie van vijf woningen werden ook auto’s, motoren, scooters, horloges en dure kleding in beslaggenomen. Dat gold ook voor de 70.000 euro aan contanten die aangetroffen werd.

Pages

Subscribe to RSS - Banken