Language Switcher Fallback

Notarissen

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

a. het aan- of verkopen van registergoederen;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of
soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de  Algemene wet inzake rijksbelastingen;
d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 23° beschreven beroepsgroepen;
f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.


Notarissen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet de te melden transactie aan een objectieve indicator dan dient u deze altijd te melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit op basis daarvan of deze onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief07 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Een man vervoegde zich bij een notaris om een nieuwe besloten vennootschap op te richten. De man overlegde de nodige stukken waaruit bleek dat hij voor meerdere besloten vennootschappen zelfstandig bevoegd was. Opvallend was dat de vennootschappen zonder uitzondering gevestigd waren in een stad op meer dan honderd kilometer van de plaats van vestiging van de notaris.

Er ging miljoenen over de rekeningen van een aantal handelsvennootschappen in de fruitsector. Na de nodige meldingen maakte de FIU een financieel stroomschema van vier miljoen euro inzichtelijk. Voorafgaande daaraan was er echter al een eerste signaal naar de opsporing verzonden. Dat betrof een financiële injectie van 1,5 miljoen euro voor vennootschappen van de latere hoofdverdachte. Dat bedrag was door een groothandel in oud ijzer overgeboekt naar de vennootschappen van de verdachte, die op dat moment helemaal niet actief waren.

De FIOD voerde in 2018 onder leiding van het Functioneel Parket op meerdere plaatsen in Nederland invallen uit. Tijdens die actie werd ook een verdachte aangehouden.

Enkele weken geleden leidde een internationaal witwasonderzoek tot de inbeslagneming van om en nabij 12.000.000 euro aan onroerend goed en banksaldi. De actie werd uitgevoerd in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Het is het voorlopige resultaat van een onderzoek naar witwassen van crimineel geld afkomstig uit Rusland waarbij met de aankoop van vastgoed in Nederland en Duitsland een stap in het witwasproces was gezet. De saldi waarop de hand werd gelegd waren die van rekeningen bij banken in Zwitserland en Duitsland.

De FIOD heeft drie weken geleden twee broers aangehouden, verdacht van witwassen. De daarbij uitgevoerde doorzoekingen van drie panden leverden contant geld, een wapen, illegale geneesmiddelen en de nodige administratie op. Ook werd er beslag gelegd op meerdere panden en enkele auto’s. Het onderzoek startte op basis van een dossier van FIU-Nederland.

Het was vanaf het begin duidelijk dat er iets niet klopte. Een klant opende bij een bankinstelling zowel een privé als zakelijke rekening. Op de zakelijke rekening werd een notaris gemachtigd. Gedurende drie maanden gebeurde er vrijwel niets op de rekening totdat er plotseling vanaf de kwaliteitsrekening van de notaris in kwestie een half miljoen euro werd ontvangen.

Pages

Subscribe to RSS - Notarissen