Language Switcher Fallback

Notarissen

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

a. het aan- of verkopen van registergoederen;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of
soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de  Algemene wet inzake rijksbelastingen;
d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 23° beschreven beroepsgroepen;
f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.


Notarissen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet de te melden transactie aan een objectieve indicator dan dient u deze altijd te melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit op basis daarvan of deze onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief07 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket deze week op meerdere plaatsen in Nederland invallen uitgevoerd. Ook werd een verdachte aangehouden. De actie vond plaats in het kader van een opsporingsonderzoek naar corruptie waarbij een Braziliaans conglomeraat een centrale rol speelde. 

Het gebeurde soms wel dat er een miljoen euro per maand cash op de bedrijfsrekeningen werd afgestort. Ook werden er tegen contante betalingen bestelbussen en vrachtauto’s aangeschaft.  Een zestal vennootschappen waren opgericht om de zaken van de als verdachten aangemerkte eigenaren en zakenpartners soepel te laten verlopen. 

De notaris had al snel zo zijn bedenkingen toen een man op zijn kantoor verscheen in verband met de aankoop van een woning. De hypothecaire lening van ruim vier ton kwam van een vennootschap uit het altijd zonnige Panama. Echter de notaris ontving dat bedrag op zijn kwaliteitsrekening vanaf een bankrekening in Liechtenstein. Een tweede persoon meldde zich bij de aankoop als gemachtigde van de Panamese geldschieter. Na het nodige onderzoek bleef de notaris zijn bedenkingen houden en meldde hij de transactie aan FIU-Nederland.

Vorige maand werd door de Kamer voor het Notariaat Amsterdam een notaris uit zijn ambt gezet. De man fraudeerde voor enkele miljoenen euro en gebruikte valse bankafschriften van een al jaren niet meer bestaande kwaliteitsrekening om de fraude af te schermen. Toen dat uit kwam maakte hij ook nog snel een fors bedrag vanaf een zakelijke rekening van zijn kantoor over naar zijn privé rekening.  Dit doorgeboekte bedrag werd vervolgens enkele dagen later naar een bankrekening in Azië overgeschreven.

Hier en daar vlogen er in de vroege ochtend wat deuren uit de sponningen. Een grootschalig witwasonderzoek leidde in de randstad begin vorige week tot invallen in vijf woningen en een bedrijfspand.

A civil-law notary who had been removed from office and appealed against the sentence received an even heavier sentence. 

Een fors hogere straf in het hoger beroep bij het gerechtshof. Dat ervoer dit najaar een uit zijn ambt gezette notaris. Twaalf maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk vanwege valsheid in geschrifte, witwassen en het doen van een opzettelijk onjuiste opgemaakte belastingaangifte.

Het begon met een technische analyse om financiële sporen van mensensmokkel vanuit de oorlogsgebieden in het Midden Oosten op te sporen. Eén van de personen, die aan de profielen van de analyse voldeed was een in Syrië geboren man, die sinds twee jaar in Nederland verbleef. Analisten van FIU-Nederland namen de man en zijn transacties nader onder de loep. Hij bleek een bescheiden uitkering te genieten maar verrichtte wel tientallen transacties. In eerste instantie geen grote bedragen maar wel frequent en naar landen als Cyprus, Bulgarije, Griekenland en Syrië. Na enkele maanden werden de transacties groter en bleek hij zich in de autohandel te hebben begeven. 

Al in 2014 hadden de man en zijn bedrijf de aandacht getrokken van de met controle op de handel in uitheemse dier- en plantsoorten belaste opsporingsdienst. Via internet had hij beschermde planten te koop aangeboden. Dat leidde toen tot onvoldoende verdenkingen. Medio 2016 werd dat anders. De douane onderschepte een zending beschermd koraal, dat voor het bedrijf van de man bestemd was. Een vergunning voor de import ontbrak.

Pages

Subscribe to RSS - Notarissen