Language Switcher Fallback

Notarissen

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

a. het aan- of verkopen van registergoederen;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of
soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de  Algemene wet inzake rijksbelastingen;
d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 23° beschreven beroepsgroepen;
f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.


Notarissen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet de te melden transactie aan een objectieve indicator dan dient u deze altijd te melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit op basis daarvan of deze onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief07 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Notaris is een bijzonder en gerespecteerd beroep. Maar zoals overal in de maatschappij wordt ook in de wereld van het notariaat het aanzien van de beroepsgroep weleens door collega’s geschaad. In juni vorig jaar werden drie (kandidaat)notarissen door de FIOD aangehouden, verdacht van het niet melden van ongebruikelijke transacties dan wel het meewerken aan frauduleuze praktijken van cliënten. Eén van de notarissen had cliënten bijgestaan, die overduidelijk fraudeerden in faillissementen.

In Nederland, België, Duitsland en Sint Maarten voerden politiediensten op 14 maart j.l. tegelijkertijd maar liefst dertig invallen uit. De internationale operatie tegen het witwassen van crimineel geld was een gevolg van een informatierapport van FIU-Nederland waarna een jaar geleden een integraal opsporingsteam in Noord-Nederland de zaak oppakte. De oogst van de actiedag was niet gering:  vijf personen werden aangehouden, op acht miljoen euro aan onroerend goed werd de hand gelegd, onder meer in Duitsland. Daarnaast werd beslag gelegd op tienduizenden euro's in cash, auto’s en gasalarmpistolen.

Personen met criminele achtergrond, die een groot bedrag in contanten aan een stichting doneerden. Dat was de samengevatte inhoud van een uit het buitenland afkomstig bericht, dat bij FIU-Nederland op het scherm verscheen. In betreffend land hadden bekende verdovende middelenhandelaren een stapel bankbiljetten bij een stichting met een idealistische achtergrond achtergelaten. Een onderzoeker van FIU-Nederland ging met de gegevens van de betrokken criminelen aan de slag en constateerde, dat zij ook in Nederland financiële transacties hadden uitgevoerd.

Individuals with a criminal background donated a large cash sum to a charitable foundation. This is a summary of the contents of a report from one of our foreign counterparts that made its way to the screens of FIU-Netherlands. In the country in question, well-known drug traffickers had handed over a wad of banknotes to a foundation with an idealistic mission. One of the officers of FIU-Netherlands searched through our data in relation to the individuals in question and found out that they had also carried out financial transactions in the Netherlands. They had spent almost half a million euros on cars, for example. Without exception, these vehicles were paid for in cash. In addition, the individuals spent €150,000 on gambling transactions in casinos. A file was drawn up and passed on to the FIU in the country in which the donation had been carried out; that FIU will carry out a more detailed investigation.

Een man benaderde een notaris met het verzoek een holding en een werkvennootschap voor hem op te richten. De aangezochte notaris verrichtte zijn cliëntonderzoek en stelde al snel vast dat de man een alles behalve smetteloos verleden had. Informatie over mogelijke dubieuze betrokkenheid bij faillissementen en witwassen passeerde de revue. De notaris vroeg nadere uitleg van de man, hetgeen hem niet in dank werd afgenomen. Op hoge toon gaf de man aan, dat de notaris het vragen naar zaken die onder de rechter waren niet paste, waarna de notaris hem vriendelijk meedeelde niets meer voor hem te kunnen doen en meldde de voorgenomen oprichting bij FIU-Nederland. Daar bleek dat de kennelijk hardleerse man al weer bij de opsporing in de belangstelling stond. De poging tot het oprichten van de vennootschappen werd om die reden verdacht verklaard en aan de opsporingsdiensten ter beschikking gesteld.

 

Girale overboekingen uit centraal Azië en Scandinavië, aangevuld met vierentwintig contante stortingen. Binnen een paar maanden werd op die manier op een bankrekening van de eigenaar van een eenmanszaak bijna 600.000 euro bijgeschreven. Dit terwijl het onduidelijk was waar al dat geld vandaan kwam. Een ton aan euro ging vervolgens door naar de kwaliteitsrekening van een notaris. FIU-Nederland stelde na onderzoek vast dat deze laatste overboeking te maken had met de aankoop van een vrijstaande villa van 1,1 miljoen euro. Ook stelde zij vast, dat er geen sprake was van een hypothecaire lening. Inmiddels bleek de helft te zijn voldaan. Tussen koper en verkoper was een overeenkomst gesloten om de andere helft in maandelijkse termijnen van 15.000 euro te voldoen. Uit informatieuitwisseling met de FIU van het Scandinavische land bleek, dat de betrokken bankrekening aldaar op naam stond van een iemand, tegen wie op dat moment een witwasonderzoek werd uitgevoerd.
 

Met een omvangrijke actie, waarbij ondermeer 69 panden in beslag werden genomen, vond in 2016 het voorlopige hoogtepunt van een langdurig politieonderzoek plaats. 
De FIU-Nederland leverde haar bijdrage echter al in 2015 ten behoeve van het vooronderzoek. 
In het kader van dat onderzoek, een rechercheonderzoek naar het witwassen van tenminste 7 miljoen euro criminele inkomsten, werden transacties geanalyseerd en informatie aan buitenlandse FIU’s gevraagd. 

In september 2014 beschreven wij de casus 'De fraudeur te snel af'. De Nederlandse directeur van een Belgische vennootschap had gedurende een bepaalde periode bijna dagelijks geld vanaf de Nederlandse handelsrekening van zijn 'beleggingsonderneming' overgemaakt naar zijn privérekeningen. Als bijschrift werd steevast meegegeven dat het een herstelactie van een boekingsfout betrof. Op die manier had hij bijna een miljoen euro van investeerders overgeheveld naar zijn privé. 

Het stond een week of zeven geleden al in de krant: Een 64-jarige op het Caribische eiland Anguilla ingeschreven Nederlander werd in voorlopige hechtenis genomen, verdacht van witwassen van meer dan 1.000.000 euro aan van misdaad afkomstig vermogen. Hij stond al enkele maanden op de internationale lijst van gezochte personen nadat in november vorig jaar op een aantal plaatsen in Nederland en Sint Maarten invallen hadden plaatsgevonden. Daarbij waren enkele tonnen aan contanten, een vuurwapen, synthetische drugs, twee parasailboten en een paar kilo softdrugs inbeslaggenomen. 

It was in the newspapers in February 2016 already: A 64-year-old Dutch man, registered as resident on the Caribbean island of Anguilla, was remanded in custody, suspected of money laundering proceeds of crime to the value of over 1,000,000 euros. For some months his name had been on the international list of wanted persons after police raids were carried out in some towns in the Netherlands and Sint Maarten in November last year.

Pages

Subscribe to RSS - Notarissen