Language Switcher Fallback

Notarissen

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

a. het aan- of verkopen van registergoederen;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of
soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de  Algemene wet inzake rijksbelastingen;
d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 23° beschreven beroepsgroepen;
f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.


Notarissen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet de te melden transactie aan een objectieve indicator dan dient u deze altijd te melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit op basis daarvan of deze onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief07 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Contante stortingen, moneytransfers, een vastgoedtransactie ver onder de WOZ-waarde en het niet aangeven van de uitvoer van contant geld op Schiphol. Dat was het zichtbare resultaat van een analyse gericht op een complete familie in het FIU-Nederland transactiebestand. Omdat de familie al enige tijd bij de politie in de belangstelling stond voor rijbewijszwendel en het witwassen van criminele opbrengsten via de eigen onderneming, werd door FIU-Nederland proces-verbaal van bevindingen opgemaakt en het dossier aan de recherche overgedragen.

Cash payments, money transfers, a transaction involving property not reflecting the true value, and failing to report the export of cash at Schiphol Airport. These came up as the result of an analysis of the information on a certain family in the FIU-the Netherlands transaction database. The police had the family under surveillance for quite some time, because they suspected them of fraudulently dealing in driving licences and using one of their firms for money laundering purposes.

Reizigers die de Europese Unie in- of uit reizen moeten zich sinds 2008 bij de douane melden als ze met 10.000 euro of meer in contanten de Europese buitengrens willen oversteken. Zo meldde een man zich bij de douane op Schiphol toen hij op het punt stond naar zijn geboorteland te vertrekken.  Hij gaf het bedrag dat hij bij zich had, een kleine 50.000 euro, keurig aan. Hij vulde de gevraagde documenten in, ondertekende deze en stapte in het vliegtuig. 

Since 2008, it has been obligatory for travellers entering or leaving the European Union to report to the Customs Service when they are carrying more than 10,000 euro in cash. Abiding by this new rule, a man on his way to his country of birth reported to the Customs at Schiphol Airport, handed them some 50,000 euro in cash, filled in the forms, signed, and got on his plane.                                                                                                                              

Deze week is een Haagse notaris door de rechtbank veroordeeld vanwege het niet melden van onroerend goedtransacties, terwijl hij deze wel bij FIU-Nederland had moeten melden. De cliënt van de notaris, een eerder dit jaar voor malversaties tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeelde vastgoedhandelaar, liet de verkoop van meerdere huizen via de notaris passeren. De rechtbank verweet de notaris, dat hij had nagelaten gedegen onderzoek te doen naar de achtergrond van de kopers en de herkomst van het geld.

In 2013 startte een politieonderzoek naar een organisatie die illegale hennepkwekerijen exploiteerde. Na verloop van tijd rees het vermoeden dat de opbrengsten uit de teelt via een buitenlandse bedrijfsconstructie geïnvesteerd werden in vastgoed in de Nederlandse recreatiesector. Zo werd bij een inval in één van de recreatiepanden een hennepkwekerij aangetroffen waarbij vervolgens bleek, dat het hele park waar de bungalow op stond via schijnconstructies eigendom was van de betreffende criminele organisatie.

In February 2015, the notorious 'Klimop' case against a civil-law notary (now no longer in office) came to appeal. In its judgement, the appellate court stated that the civil-law notary:

In februari van dit jaar werd het hoger beroep van de zaak tegen een, inmiddels gewezen, notaris in het roemruchte Klimop dossier behandeld.

Het Hof stelde in haar vonnis, dat de notaris

Het witwasonderzoek van samenwerkende opsporingsdiensten strekt zich uit tot ver over de grenzen. Zo bleek een Nederlandse criminele organisatie meerdere in het buitenland gevestigde vennootschappen te controleren. Op de actiedag van het opsporingsteam werden tientallen invallen in vier verschillende landen uitgevoerd, waarbij ondermeer voor miljoenen Euro's aan contanten en vastgoed in beslag werd genomen.

Law enforcement agencies all over the world work together on money laundering investigations that reach far beyond national borders. In one investigation, for instance, it emerged that a Dutch criminal organization controlled several companies based outside the Netherlands. The investigation team held a day of action and carried out dozens of raids in four different countries, confiscating, among other things, several million euros in cash and real estate.

Pages

Subscribe to RSS - Notarissen