Language Switcher Fallback

Notarissen

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

a. het aan- of verkopen van registergoederen;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of
soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de  Algemene wet inzake rijksbelastingen;
d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 23° beschreven beroepsgroepen;
f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.


Notarissen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet de te melden transactie aan een objectieve indicator dan dient u deze altijd te melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit op basis daarvan of deze onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief07 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Het is bijna te mooi om waar te zijn, maar een vraag vanuit een rechercheteam leidde tot het identificeren van enkele potentiële witwasmethodieken pur sang. Het onderzoek richtte zich op enkele van verdovende middelenproductie en -handel verdachte personen.

In 2014, it was twenty years ago that the obligation to report unusual transactions was included in Dutch legislation. An obligation to report to keep our financial system sound and to combat the laundering of criminal moneys. The financing of terrorism was added at a later stage.

Dit jaar, 2014, was het twintig jaar geleden, dat de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de Nederlandse wetgeving werd opgenomen. Een meldplicht ingegeven om ons financiële stelsel integer te houden en witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Naderhand kwam daar het voorkomen van financieren van terrorisme bij.

Een notaris was onaangenaam verrast toen hij in de krant een artikel las over een man, die er dubieuze praktijken met failliet gaande ondernemingen op na hield. Die man was namelijk sinds een maand of zes client bij hem. In dat half jaar had de notaris al een tiental aandelenoverdrachten voor de man afgehandeld.

De overdrachten tegen betaling van 1 euro hadden bij de notaris geen argwaan gewekt, maar na het lezen van het artikel ging hij onmiddellijk over tot het melden van de overdrachten aan de FIU-Nederland.

Hij maakte van zijn sport zijn beroep. Maar alleen toppers van het hoogste niveau weten hier een dik belegde boterham te verdienen. Dit gold niet voor deze sporter.

Met een jaarinkomen van net modaal was het geen vetpot. Om die reden trok hij bij de data analyse van FIU-Nederland de aandacht, toen hierbij naar voren kwam dat hij de aankoop van een auto contant bleek te hebben afgerekend. Bovendien bleek uit een notarismelding dat hij bij de koop van een pand een deel contant had voldaan.

Het filiaal van de bank bemerkte dat in korte tijd een rekeninghouder twee contante opnames van tienduizenden euros verrichtte; iets wat de klant nog niet eerder had gedaan.

De bank deed onderzoek en stelde vast dat kort voor de contante opnames het opgenomen geld giraal op de rekening van één van de ondernemingen van de rekeninghouder was binnen gekomen.

Omdat dit ongebruikelijk was, werd de transactie gemeld. De constatering vond echter enkele maanden na de opnames plaats. 

A bank branch noticed that an account holder had made two cash withdrawals of tens of thousands of euros within a short space of time, which this customer had never done before. The bank carried out an investigation and concluded that the money had been transferred to the account of one of the account holder’s companies shortly before the withdrawals. As this was unusual, the transaction was reported, though it had not been noticed until several months after the actual withdrawals took place.

Een in de milieubranche actieve vennootschap maakte in twee tranches een bedrag van tienduizend euro over naar een bankrekening van een adviesbureau. Ogenschijnlijk geen bijzondere transacties maar toch waren deze overboekingen aanleiding tot een fraude onderzoek. Het opvallende was, dat de eigenaar van het adviesbureau het geld na ontvangst binnen de kortste keren via geldautomaten contant had opgenomen. Nader onderzoek van de rekeningen leerde, dat dit al veel vaker was gebeurd. 

De man en zijn echtgenote fraudeerden samen met een zakenrelatie. De zakenrelatie zorgde er voor dat de onderneming van de man en zijn echtgenote veel te veel betaald kreeg voor opdrachten die zij uitvoerden voor een woningbouwvereniging. Verder was er met geld geschoven, was er gefactureerd voor niet geleverde diensten, waren substantiële bedragen voor privé bestedingen als aftrekposten binnen de ondernemingen opgevoerd en was er enorme winst gecreëerd bij de verkoop van een vastgoedproject. Deze laatste kwam in de bestanden van FIU-Nederland voor.

Afgelopen maand werden twee broers veroordeeld voor het witwassen van miljoenen euro's afkomstig uit de handel in verdovende middelen.

Pages

Subscribe to RSS - Notarissen