Language Switcher Fallback

Notarissen

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

a. het aan- of verkopen van registergoederen;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of
soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de  Algemene wet inzake rijksbelastingen;
d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 23° beschreven beroepsgroepen;
f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.


Notarissen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij de FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van de FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet de te melden transactie aan een objectieve indicator dan dient u deze altijd te melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit op basis daarvan of deze onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

Voor uw type onderneming zijn de volgende indicatoren van toepassing:

Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. 

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE

Objectieve indicator:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief07 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Wanneer zich wetswijzigingen voordoen, verandering van meldprocedures, trends of andere relevante ontwikkelingen, dan krijgen de bij de FIU-Nederland geregistreerde meldende instellingen van ons bericht.

Het was weidegebied. De koeien graasden er al jaren, maar enkele jaren geleden kwam de verdachte op het idee de weidegrond op te kopen, het in partjes op te delen om het vervolgens als bouwgrond voor recreatiewoningen te verkopen. Alleen was er geen wijziging in het bestemmingsplan maar dat wisten de investeerders niet.

Boilerroomfraude is een vorm van investerings-/acquisitiefraude waarbij een aantal acquisiteurs, vaak zelf onwetend van de door de organisatie opgezette fraude, in één ruimte de hele dag aspirant investeerders telefonisch benaderen. Met prachtige verhalen en te verwachten hoge rendementen worden investeerders verleid hun geld in te leggen.

Een autohandelaar had enkele auto's aan klanten verkocht en ontving de aankoopbedragen, varierend van €35.000 en €88.000, in contanten. Volgens de Wwft had de autohandelaar die transacties moeten melden maar hij verzuimde dat. Dit soort zaken komt met enige regelmaat aan het licht. Soms door constateringen tijdens een opsporingsonderzoek, dan weer door een accountantscontrole en weer een andere keer doordat een andere meldplichtige instelling de transactie meldt terwijl de handelaar dit niet doet.

Meldingen over een aantal contante stortingen op de kwaliteitsrekening van een notaris trokken bij FIU-Nederland de aandacht. Meerdere stortingen in kleine coupures bleken bestemd te zijn voor de betaling van een aangekochte woning.

Onderzoek leerde, dat de koper gezien zijn minimale inkomen en het ontvangen van zorgtoeslag niet in staat moest worden geacht om door  betaling met 100.000 euro in contanten een deel van het aankoopbedrag te voldoen.

Binnen een jaar werden door verscheidene instellingen in totaal elf ongebruikelijke transacties over een man gemeld. De man stortte onder meer in negen tranches meer dan 80.000 euro contant af op een zakelijke rekening van een bedrijfje waar hij eigenaar van was. Vervolgens liet hij het bedrag vele maanden onaangeroerd. Na bijna twee jaar boekte de man het bedrag, alsmede nog eens 40.000 euro die in de loop van de tijd op de rekening bijgeschreven was, over naar de rekening van een notaris. De betaling had te maken met de aflossing van een hypothecaire lening.

In onderstaand document vindt u uitgebreide informatie over Witwasrisico's in verband met mensenhandel en mensensmokkel. Deze casuistiek is voor alle meldgroepen van belang.

Lees verder (PDF)

Klik op de link en bekijk het PDF bestand met alle informatie rondom deze uitspraak.

Pages

Subscribe to RSS - Notarissen