Language Switcher Fallback

Jaaroverzicht 2012

Met genoegen presenteren wij u het Jaaroverzicht 2012 van de FIU-Nederland.

2012 Was een belangrijk en productief jaar voor de FIU-Nederland. De organisatie heeft wederom een significante bijdrage kunnen leveren aan diverse succesvolle opsporingsonderzoeken, door de levering van verdachte-transactie-informatie en vaak ook aanvullende analyses en relevante inzichten. De transacties die in 2012 verdacht zijn verklaard vertegenwoordigen een waarde van 680 miljoen euro  en wederom is gebleken dat de FIU-Nederland beschikt over waardevolle transactie-informatie over uiteenlopende criminaliteitsvormen.

Enkele opvallende zaken zijn aan de orde. Het totaal aantal gemelde transacties is toegenomen. De banken, traditioneel de grootste melders, lijken echter voor het tweede opeenvolgende jaar minder meldingen bij de FIU-Nederland te doen. Een lager percentage van deze meldingen is doorgemeld aan de opsporing en het bedrag dat ermee gemoeid is, is sterk gedaald. Deze ontwikkeling wordt op dit moment samen met de banken en de toezichthouder verder onderzocht.

In zijn algemeenheid is het aantal doormeldingen van verdachte transacties (VT's) ten opzichte van het voorgaande jaar nagenoeg gelijk gebleven. Om haar onderzoekscapaciteit optimaal te benutten heeft de FIU-Nederland in 2012 bewust gekozen invulling te geven aan meer complexe analyses en onderzoeken van haar data, teneinde beter bruikbare informatie en inlichtingen voor opsporingspartners te leveren. De ratio van deze keuze is erin gelegen dat ik meer waarde hecht aan het opleveren van verdachte transacties die aansluiten bij door de opsporing gestelde prioriteiten of door de opsporing gestelde vragen, dan aan het opleveren van veel VT’s. De keuze is gemaakt voor kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent wel dat meldingen die doorgaans werden doorgemeld aan de hand van automatische VROS-matches, qua aantallen sterk zijn afgenomen.

In het afgelopen jaar heeft de FIU-Nederland nog geen beschikking gehad over een rapportage en analysetool (R&A-tool). De analyses die zij desalniettemin heeft uitgevoerd, waren daardoor in het geheel arbeidsintensiever. Ook vergt de verbetering en doorontwikkeling van het bedrijfsprocessensysteem GoAML capaciteit. Gezien de begrenzing aan haar formatie zal de FIU-Nederland in elk geval keuzes moeten blijven maken ten aanzien van de wijze waarop zij haar data onderzoekt. De R&A-tool die in de loop van 2013 opgeleverd moet worden zal een aantal bewerkingen efficiënter maken en de FIU-onderzoekers beter in staat stellen om de meest relevante/risicovolle transacties te selecteren voor verder onderzoek.

De FIU-Nederland heeft naast de oplevering van mooie operationele resultaten belangrijke stappen gezet om de samenwerking met diverse nationale en internationale netwerk- en ketenpartners verder te verbeteren en uit te breiden. Deze samenwerking is van belang om voortdurend de kwaliteit en effectiviteit van FIU-intelligence te verhogen.

Ten aanzien van de organisatie zelf zijn er ook belangrijke ontwikkelingen geweest. Zo is de komst van de nationale politie als aanleiding genomen om de governance en bestuurlijke positionering van de FIU-Nederland binnen het politiebestel te vereenvoudigen en verbeteren, overeenkomstig de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). In overleg met de belangrijkste bestuurlijke partners zijn significante stappen gezet in dit traject. Het eindresultaat zal zijn dat de FIU-Nederland vanaf 2013 als een duidelijk herkenbare, zelfstandige en onafhankelijke entiteit zal functioneren die beheersmatig binnen het bestel van de nationale politie is ondergebracht.

De goede resultaten in het afgelopen jaar laten onverlet dat de prestaties van de FIU-Nederland verder verbeterd kunnen worden. Het is mijn ambitie om de FIU-Nederland een blijvende factor van betekenis te laten zijn in het bestrijden en voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

Ook het komende jaar zullen wij streven om onze prestaties te verhogen, onze dienstverlening verder te professionaliseren en in te spelen op de verwachtingen en wensen van onze partners. De FIU-Nederland blijft zich vol inzetten om haar toegevoegde waarde voor samenleving en publieke en private partners zo groot mogelijk te maken. Naar ik hoop maakt dit jaaroverzicht dat zichtbaar.

Hoogachtend,

Hennie Verbeek-Kusters EMPM

Hoofd FIU-Nederland